ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (ไพร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551-2552
งบประมาณ : อปท.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (โพธิ์วงศ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538-2539
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (กระหวัน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538-2540
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด 25 ไพรธรรมฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2547
งบประมาณ : 1,937,363.25 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธง สูง 15 เมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553-2553
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553-2553
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมภูฝ้าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน มพช.รุ่น3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2528-2528
งบประมาณ : 1,215,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2550-2550
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524-2524
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 202
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2522-2529
งบประมาณ : 717,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2543-2543
งบประมาณ : 380,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาน้ำเย็นทรงไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553-2553
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536-2543
งบประมาณ : 583,401.00 บาท
เพิ่มเติม..