ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 61 เปิดเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-6 รับตารางเรียน
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
05 ต.ค. 61 ส่งผลการเรียน
ฝายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 61 ถึง 09 ต.ค. 61 ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
14 ก.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
14 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ยื่นคำร้องมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ย. 61 ถึง 12 ก.ย. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าไม่ได้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561,ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
05 ก.ย. 61 พิธีเข้าประจำหมู่สมาชิกยุวกาชาด
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 นิเทศการสอนครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 นิเทศภายใน (ครูกลุ่มภาษาไทย,ศิลปะ,สุขศึกษา,การงานอาชีพ)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
06 ส.ค. 61 ส่ง ปถ 05 : บ/พ ปถ05 (ถ) ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประะเมินผล
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 นิเทศภายใน (ครูกลุ่มสังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
09 ก.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายวิชการ งานวัดผลและประะเมินผล
05 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 ยื่นคำร้องมีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา งานวัดผลและประะเมินผล
03 ก.ค. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าไม่ได้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา งานวัดผลและประะเมินผล
01 ก.ค. 61 วันสถาปนาลูกเสือไทย (สวนสนามที่อบจ.)
จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กลุ่มสาระฯภาษาไทย
26 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
- ฝ่ายวิชาการ
19 มิ.ย. 61 อบรมการใช้โปรแกรม ปถ.05 และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา งานวัดผลและประะเมินผล
11 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 นิเทศภายใน (ครูกลุ่มคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์)
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
05 มิ.ย. 61 ประกาศผลแก้ไขผลการเรียน
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
04 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 นิเทศการสอนครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 61 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนที่งานวัดผลประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 นิเทศติดตามการจัดทำการวิเคราะห์ผู้เรียน กำหนดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองที่ค้าง 0 ร มส มผ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ยื่นคำร้องและแก้ไขผลการเรียนปีการศึกษา 2559-2560
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 61 เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561 และปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-6
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ฝ่ายวิชาการ