ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
            
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2 ของอำเภอขุนหาญ  ได้ประกาศตั้งขึ้น   เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2522  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลไพรและตำบลข้างเคียง โดยการนำของ พระครูวิภัชธรรมคุณ     อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณ-สว่าง (บ้านกราม)  มีพื้นที่รวม  32 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า   ไพรพัฒนาพิทยาคม  ต่อมาจึงขอเปลี่ยนเป็น ไพรธรรมคุณวิทยา  ในปีการศึกษาเดี่ยวกัน  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน ครู  4   คน   นักการภารโรง  1  คน   ใช้อาคารชั่วคราวที่จัดสร้างโดยราษฎรตำบลไพร  และตำบลใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและแรงงานจำนวน 4 ห้องเรียน   มีนายสุรศักดิ์  ดวงแก้ว   เป็นครูใหญ่    นับจากนั้นมาโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ทั้งด้านจัดการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ 2528  โรงเรียนได้เข้าโครงการเพื่อพัฒนาชนบทรุ่นที่ 3  (มพช. 2 รุ่น 3)  และเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2532    เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  2551  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู  บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  ได้มีมติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารมาแล้ว  จำนวน  10  คน เรียงตามลำดับ  ดังนี้
 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายสุรศักดิ์    ดวงแก้ว

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2522 - 2528

2. นายสนั่น  ไสว

อาจารย์ ใหญ่

พ.ศ. 2528 - 2532

3. นายสิตย์   กิ่งจันทร์

อาจารย์ ใหญ่

พ.ศ. 2532 - 2536

4. นายสนอง   อินธาระ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2536 - 2542

5. นายปริญญา   ผาคำ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542 - 2546

6. นายบัวสอน   พิมพ์พิพัฒน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2546 - 2550

7. นายสนั่น   ไสว

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2550 - 2552

8. นายยศวัฒน์    พิมพ์รัตนโชติ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2552 - 2554

9. นายทุมเมฆ   คำแสน

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2554 - 2555

10. นางวัชรินทร์   คำวงศ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2555 – 2559

11. นายสนใจ  พละศักดิ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2559 - 2561

12. นายเฉลิมชัย พิศพงษ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน