วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ประจำปีงบประมาณ 2557-2559

พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 พันธกิจโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

         1. บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น
         2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
         3. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
         4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
         5. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) หรือเป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 2)

2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น 

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 13)

3. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 8)

4. ครูมีการนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 10)

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดี

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 1)

6. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ7)

7. โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 5)

8. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ6 ,ข้อ11)

9. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 12)

10. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดำเนินชีวิต (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 4)
11. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 14 )

12. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่เหมาะสม

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 9)

13. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 10)

14. โรงเรียนมีสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 3)