ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

      แนวทางการพัฒนา        

           1) จัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

           2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น

           3) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          4) ส่งเสริมและพัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่การใช้ ความรู้เป็นฐานในการดำรงชีวิต

      แนวทางการพัฒนา

            1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตามความสามารถความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียน ตามความพร้อมของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น

            3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนตามศักยภาพ

            4) จัดระบบการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลายเป็นระบบ

            5) พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้

      แนวทางการพัฒนา

           1) ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการศึกษา

           2) ระดมทุน ทรัพยากร สื่อนวัตกรรม ปัจจัยทางการศึกษา และจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

           3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมต่อการใช้งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

       แนวทางการพัฒนา

           1) ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

           2) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน

           3) พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียน

และเตรียมความพร้อมให้สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ               

            4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

            5) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการทำงาน และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

      แนวทางการพัฒนา

            1) พัฒนาระบบบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

            2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู

            3) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            4) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

            5) พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรอย่างครบวงจร                    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

      แนวทางการพัฒนา

             1) จัดอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

               2)  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

       แนวทางการพัฒนา

             1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

             2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

             3) ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน