เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชไพรธรรมคุณวิทยา

          ไพรธรรมคุณวิทยาสถาบัน              มุ่งมั่นสร้างคนดีมีคุณธรรม
ตั้งใจเรียนเพียรศึกษาด้วยการกระทำ           เพื่อน้อมนำเอาความรู้ไว้สู้งาน
ฟ้าชมพู เฟื่องฟูรุ่งเรืองรอง                       ดั่งโซ่ทองคล้องใจไปชั่วกาล
หลวงพ่อวิภัชธรรมคุณเรากราบกราน           สร้างถิ่นฐานไพรธรรมคุณก้าวไกล
          *มีความรู้ คู่คุณธรรม                    เป็นผู้นำพัฒนาทั่วถิ่นไทย
พระธรรมคุณแผ่ใบบุญหลอมรวมใจ             เหนือสิ่งใดคือชาติ ศาสน์  องค์ราชัน
ไพรธรรมคุณวิทยาเด่นเฉิดฉันท์                 สถาบันรวมใจชาวประชา
ธรรมจักรสัญลักษณ์ของชีวา                     เทิดสูงค่าคู่ขุนหาญศรีสะเกษ (ซ้ำ*)