ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2528
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ไสว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528-2532
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ กิ่งจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532-2536
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง อินธาระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2542
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ผาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2546
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546-2550
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ไสว
ตำแหน่ง : รักษาการฯผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550-2552
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายยศวัฒน์ พิมพ์รัตนโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2554
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายทุมเมฆ คำแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2555
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรินทร์ คำวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555- 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0819553070
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสนใจ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559- 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1976-xxxx
อีเมล์ : kullasak2016@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายก่อพงศ์ พรหมทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน