ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 (อ่าน 166) 17 มี.ค. 61
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (อ่าน 155) 17 มี.ค. 61
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย (อ่าน 222) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก (อ่าน 202) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื (อ่าน 229) 15 ธ.ค. 60
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ (อ่าน 466) 02 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา4 กลุ่ม (อ่าน 2097) 02 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายบุคคล เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก รายวิชา ส32 (อ่าน 721) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 490) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้น (อ่าน 867) 02 ธ.ค. 59