ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 (อ่าน 119) 17 มี.ค. 61
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (อ่าน 110) 17 มี.ค. 61
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย (อ่าน 160) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก (อ่าน 139) 15 มี.ค. 61
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื (อ่าน 183) 15 ธ.ค. 60
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ (อ่าน 404) 02 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา4 กลุ่ม (อ่าน 2027) 02 ธ.ค. 59
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายบุคคล เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก รายวิชา ส32 (อ่าน 675) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 454) 02 ธ.ค. 59
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้น (อ่าน 826) 02 ธ.ค. 59