ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรร

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

               เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ

               เทคโนโลยี) รหัสวิชา ว21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ผู้วิจัย         นิตนาท  ศรีราตรี

ปีที่วิจัย       2562

 บทคัดย่อ 

        การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีระสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวนนักเรียน 30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การคำนวณ    หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง  ของคะแนนโดยใช้ค่าที (t - test)

        ผลการวิจัย  พบว่า  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 86.23/84.33 ซึ่งถือว่าเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง    การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 และ 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.56 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,10:04   อ่าน 278 ครั้ง