ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง Scratch basic รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิจัย      รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT

               เรื่อง Scratch basic  รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้

               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นิตนาท  ศรีราตรี

ปีที่วิจัย      2563

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง Scratch basic  รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ  จังหวัด               ศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวนนักเรียน 30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย   1)  ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT  เรื่อง Scratch basic  2) คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที t - test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ    ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง Scratch basic  รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.61/84.17  ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง Scratch basic  รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง Scratch basic  รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,14:25   อ่าน 79 ครั้ง