ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น

ชื่อเรื่อง             การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการ

           รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

                       ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถ

           ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ทำการวิจัย       นางสาวอรทัย อยู่เย็น  

 สถานศึกษา       โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

                     สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 ปีที่วิจัย            2563

 บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อสร้างและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  (3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน   การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) เป็นปรับปรุงและแก้ไขการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 76 คน จากห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 29 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 22 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน    ไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้เป็นหน่วยในการสุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากห้องเรียนแต่ละห้องมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ใกล้เคียงกัน

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ      เพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ .01

          ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ         ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ต้องครูสาธิตการฝึกทักษะให้นักเรียน มีการฝึกปฏิบัติตามครูทีละคำ หรือทีละประโยคและมีการปฏิบัติแบบจับคู่หรือกลุ่มย่อยกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่อ่านง่าย สวยงามน่าอ่าน น่าสนใจ สามารถอ่านหรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

             2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้  แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.19/81.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 

               3.  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้  แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                          3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 

                          3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่1ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่      กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย ({C}{C}{C}{C}) เท่ากับ 33.69 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.22 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

              4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ      การเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประเมินความ         พึงพอใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ     เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ({C}{C}{C}{C}) เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.16

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,09:09   อ่าน 536 ครั้ง