ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษ จากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษ

                   จากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4

     อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย        นางสาวอรทัย อยู่เย็น

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                   โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย          2564

 บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 คน ที่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ”โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ  การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 อ30214 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79

             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล

             ผลการวิจัยพบว่า

                  1. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.10/83.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 

                  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษา อังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7352 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7352 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.52

                  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14.18 และร้อยละคะแนนที่เพิ่มขึ้น 35.45

                  4. นักเรียนที่เรียนโดยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระ      การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก   (
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,09:17   อ่าน 496 ครั้ง