ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื

หัวข้องานวิจัย     การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความ

                           ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

                       สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผัง

                        กราฟิก

ผู้วิจัย                 นางสาวราตรี  สีงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานที่              โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย              2560

บทคัดย่อ

 

             การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก (3) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถ ในการเขียนสรุปความ และแบบสอบถามความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 

             ผลการวิจัย  พบว่า

             1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.01/80.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

             2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของทักษะการ    คิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง (=22.14, S.D=1.89)

             3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการเขียนสรุปความ เรื่อง  เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนสรุปความอยู่ในระดับสูง    (=3.32, S.D=0.47)

             4.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบันด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนผังกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  (=4.03, S.D.=0.63) ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทำได้ง่ายไม่สับสน (= 4.42, S.D=0.50) ด้านบรรยากาศในการเรียน ความพึงพอใจที่ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (=4.50, S.D=0.56) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น (=4.58, S.D=0.55)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 360 ครั้ง