ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    

ผู้ศึกษา          นางสาวสุพี  สีน้อย

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                              

                   โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์          2560

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2/3  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่  0.32  ถึง 0.82  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า   

               1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.12/79.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนด

               2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

               3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =  4.46 , S.D. = 0.23)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2561,16:01   อ่าน 326 ครั้ง