ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน

 ชื่อเรื่อง      :     การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 
                      ขั้น (7
E วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะ
                      ทางพันธุกรรม
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย     :     นางรัตนา  ประสงค์ทรัพย์

หน่วยงาน    :     โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย       :     ปีการศึกษา 2557-2559

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 2) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 และ 4) เพื่อประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

            การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) ประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 32 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่ใช้ จานวน 16 ชั่วโมง แบบแผน การทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test depentdent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ครูและผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะเนื้อหาให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับแนวทาง ในการประกอบอาชีพ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีสื่อที่หลากหลาย และเร้าใจ กิจกรรมการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้ใช้สื่อ    

  ทุกอย่างในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรบูรณาการให้เข้ากับวิชาอื่น ๆ นอกจากนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ด้านเนื้อหาเรื่องพันธุกรรม ควรเป็นเนื้อหา ที่สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ได้ค่าประสิทธิภาพ 85.46 และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ได้ค่าประสิทธิภาพ 87.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 นี้สามารถนาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2561,12:24   อ่าน 259 ครั้ง