ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103

ชื่อเรื่อง         :    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
                       แบบร่วมมือ
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ชื่อผู้วิจัย    :       นางรัตนา  ประสงค์ทรัพย์
หน่วยงาน
:         โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย    
:       ปีการศึกษา 2558-255
9


บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการ   เรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 แผน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

          ผลการวิจัย พบว่า

(1) เอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.81/88.49 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.81 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) เอกสารประกอบการเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.78 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 นี้สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.72 (3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  คือมีค่าเฉลี่ย 4.90    โดยมีความคิดเห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนเร็วและเข้าใจดีขึ้น ทำให้สนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน และช่วยให้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

             สรุปได้ว่า ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 288 ครั้ง