ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อผลงานวิจัย โดยครูสุพี สีน้อย (อ่าน 47) 14 มี.ค. 66
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพูแพค (PUPAC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Introduction to Tenses สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3938) 23 ก.พ. 65
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบ SQ3R เรื่อง Welcome to Sisaket วิชาภาษาอังกฤษ6 (อ23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3890) 23 ก.พ. 65
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ WE-GUIDE Model โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น (อ่าน 536) 09 ต.ค. 64
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “เพจ Aww English เรียนภาษาอังกฤษ จากเพลง by ครูออ” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ30212 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 496) 25 ต.ค. 63