ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1974-xxxx
อีเมล์ : rattana.pras@gmail.com
ที่อยู่ :
229 หมู่ 9 ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี / ค.บ. สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ / สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2555 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องความผิดปกติของยีน
3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความผิดปกติของโครโมโซม
4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องวิธีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม
7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครโมโซมและยีน
8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร
9 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)
10 ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556