คณะผู้บริหาร

นายก่อพงศ์ พรหมทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประกิต ชูจิตต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 091-7xx-x791
อีเมล์ : Chuchit6@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรี วิสรรชัย เวชสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา