ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ชัย จักรบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา