กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรทิพย์ ใยขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 08-7212-xxxx
อีเมล์ : ptt4427@gmail.com

นายพิชิต บุษบงก์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 08-1718-xxxx
อีเมล์ : Tato.com@windowslive.com

นางสาวปนัดดา พรมชินวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 08-1921-xxxx
อีเมล์ : panaddaprom@hotmail.com

นางสาวศิริลักษณ์ โชติพรมราช

นางสาวสิริยากร ศรสันติ์