ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพิชิต บุษบงก์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรทิพย์ ใยขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปนัดดา พรมชินวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรทัย สุดโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3