ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพิชิต บุษบงก์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภกัญญา ธรรมสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรทิพย์ ใยขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปนัดดา พรมชินวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิภาพร บุญภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1