ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิตรา คำบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมาลินี วรรณทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุพี สีน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรสุดา โสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเมทินี ศรสันต์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2