ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิตรา คำบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ครู คศ.3

นางสาวมาลินี วรรณทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุพี สีน้อย
ครู คศ.3

นางสาวพรสุดา โสภา
ครู คศ.3

นางสาวเมทินี ศรสันต์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์