ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิตรา คำบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัด อ่อนทรวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมาลินี วรรณทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพี สีน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรสุดา โสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2