ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาวดี แก้วสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนิตนาท ศรีราตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวรฤทัย ชำนาญพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวรวิทย์ มีศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชัยมงคล ศรีดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1