กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 08-9718-xxxx
อีเมล์ : phakatipsurabut@yahoo.com

นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 08-1974-xxxx
อีเมล์ : rattana.pras@gmail.com

นางสาวสุภาวดี แก้วสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 08-1390-xxxx
อีเมล์ : toontawan117@hotmail.com

นางนิตนาท ศรีราตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 095-2928-xxxx
อีเมล์ : nittanat.sri@gmail.com

นางสาวผกามาส พฤกษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายวรวิทย์ มีศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรรวิภา หอมหวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2