ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานสนับสนุนการสอน

นางสาวภัทราวดี แก้วจันทร์
พนักงานสายสนันสนุนการสอน

นางสาววิภาวดี คำโท
พนักงานสายสนับสนุนการสอน

นางสาวนิภาพรรณ วรรณทอง
พนักงานสายสนับสนุนการสอน