พนักงานจ้าง

นายสายชล ตันตระกูล
พนักงานจ้าง

นายเมา ลีลาศ
พนักงานจ้าง

นายชัย เสาแก่น
พนักงานจ้าง

นายประเสริฐ โพธิสาร
พนักงานจ้าง