ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุพจน์ นารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นายวิทยา ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางสาวสุพิชญา สิงห์คำ
ครู คศ.2

นางสาวราตรี สีงาม
ครู คศ.2

นางสาวดรุณี สัจจัง
ครู คศ.1