ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุพจน์ นารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิทยา ใหม่คามิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวราตรี สีงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุพิชญา สิงห์คำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวศิน สุพรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1