กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวราตรี สีงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 08-8663-xxxx
อีเมล์ : rseengam@gmail.com

นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 08-1554-xxxx
อีเมล์ : Prasansri09@hotmail.com

นายสุพจน์ นารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 08-7254-xxxx
อีเมล์ : pot12@hotmail.com

นางสาวสุพิชญา สิงห์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0872401235

นายวศิน สุพรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 08-0620-XXXX
อีเมล์ : vasin19@hotmailo.com

นางสาวพรเพ็ญ ปริญาณ

นายไกรสิทธิ์ นามวิชัย