ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจตุพร สิงห์อาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอนุพงศ์ จิตร์พิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุนิสา พลเมือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศศิวิมล นันทะสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2