กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจตุพร สิงห์อาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอนุพงศ์ จิตร์พิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 08-5497-xxxx
อีเมล์ : azax_fermai@hotmail.com