ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคุณัญญู พระเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมศักดิ์ อุดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกฤษดา มะลิสา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1