ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคุณัญญู พระเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ อุดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1