ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตนาท ศรีราตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไลพร มาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

พูนสุข ปรางศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1