กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไลพร มาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3