ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิไลพร มาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3