ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิไลพร มาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3