ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตนาท ศรีราตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิไลพร มาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา จันทมั่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1