กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกันลยานี พิมพ์วัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเรณู พันรอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 08-1342-xxxx

นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 08-4703-xxxx
อีเมล์ : teacherorathai.hotmail.com

นายภัทรนันท์ มูลศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุจิตรา ขินานา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2