ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภัทรนันท์ มูลศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเรณู พันรอบ
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ครู คศ.2

นางสาวกันลยานี พิมพ์วัน
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา ขินานา
ครูผู้ช่วย