ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภัทรนันท์ มูลศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเรณู พันรอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกันลยานี พิมพ์วัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุจิตรา ขินานา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิมลอมร พงษ์วัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3