คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย จันดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0819550437
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.สมเกียรติ ลำพาย
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล กล้าเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ คำโท
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางทอง มะโนลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประโชติศาสนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาธรโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ติงสะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ท.วันตา แสงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิวรรณ รักษาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายก่อพงศ์ พรหมทา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -